Nahetour 29.04.2017 mit Rahmenprogramm (z.B. Steakseminar)